аграрен


аграрен
agrarian, land (attr.)
аграрен въпрос an agrarian problem
аграрен закон land-act
аграрно-индустриален agrarian and industrial
аграрно-промишлен комплекс an agro-industrial complex
аграрна реформа a land reform
* * *
агра̀рен,
прил., -на, -но, -ни agrarian, land (attr.); \аграренен закон land-act; \аграренна поема georgic; \аграренна реформа land reform; \аграренно-промишлен комплекс (АПК) agro-industrial complex.
* * *
agrarian; land{lEnd}; rural; agricultural;
* * *
1. agrarian, land (attr.) 2. АГРАРЕН въпрос an agrarian problem 3. АГРАРЕН закон land-act 4. аграрна реформа a land reform 5. аграрно-индустриален agrarian and industrial 6. аграрно-промишлен комплекс an agro-industrial complex

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • аграрен — (лат agrarius) што се однесува на земјата, земјоделски …   Macedonian dictionary

  • аграрен — прил. земеделски, землен, селски …   Български синонимен речник

  • аграрен максимум — најголем комплекс земја што може да го поседува едно приватно лице според законот на една земја …   Macedonian dictionary

  • аграрен минимум — најмал интензитет при обработката на земјата што дава земјоделски производи …   Macedonian dictionary

  • аграрен протекционизам — збир на законски и други мерки што ги презема државата заради заштита и развивање на домашното земјоделство (кредитна политика, високи царини или забрана на увозот на земјоделски производи, гарантирани цени итн) …   Macedonian dictionary

  • макрорегија — (грч. macros, лат. regio, regionis предел, крај) голема хомогена целост од аграрен простор со неговите севкупни проблеми …   Macedonian dictionary

  • микрорегион — (грч. mikros, лат. regio) геогр, мала, хомогена целост од аграрен простор со сите посебни проблеми …   Macedonian dictionary

  • земеделски — прил. аграрен, селски …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.